ODTÜ Tanıtım CD


Çevre Mühendisliği

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

www.enve.metu.edu.tr

 

Çevre Mühendisliği Bölümü, Ocak 1973'te çevre sorunları ile ilgili büyüyen endişelere yanıt verebilmek ve su, hava ve toprak kaynaklarının en iyi şekilde geliştirip yönetilmesi için ihtiyaç duyulan, profesyonel sorumlulukları üstlenebilecek kalifiye mühendisler yetiştirmek üzere kurulmuştur. Çevre Mühendisliği Bölümü'nün misyonu; "endüstrinin ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik yüksek kalitede çevre mühendisliği eğitimini sağlamak, çevre biliminin ve mühendisliğinin temel prensiplerinin anlaşılması ve uygulanmasını geliştirmek, sürdürülebilir ekonomik gelişme çabalarının arttırılması ve devamlılığını sağlamak, toplumun genel değerlerini eğitim, araştırma ve halka yönelik programlar ile iyileştirmek" olarak tanımlanmıştır.

 

Çevre Mühendisliği Bölümü; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim vermektedir. ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 2002 yılı Mayıs ayında ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, USA) denklik sertifikası almıştır ve Türkiye'de ABET denklik sertifikası olan ilk çevre mühendisliği bölümüdür. Çevre Mühendisliği Bölümü, 2009 yılında, tam ABET akreditasyon sertifikası için başvurmuş ve başarı ile denetimleri tamamlamıştır.

 

Lisans programında öğrencilere su, hava ve toprak kirliliği ve doğal kaynakların kullanımı, geliştirilmesi ve yönetimi evsel ve endüstriyel atıkların yönetimi vb. konularda hem geniş teorik bilgi verilmekte hem de pratik uygulamalar ile altyapı oluşturulması sağlanmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programlarının amacı iki yönlüdür. Bunların ilki mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek çevre ve mühendislik sorunlarının ortaya konularak çözülmesi için aktif araştırma ve teknoloji geliştirme programlarının oluşturulmasıdır. İkincisi ise, karmaşık çevresel problemleri çözebilecek yüksek düzeyde bilgi donanımı ve beceriye sahip insan kaynağı sağlamaktır.

 

Bölüm eğitim programı sistematik olarak değerlendirme ve iyileştirmeden geçirilmektedir. Mezunların çalıştığı kurum kuruluş ve şirketler; mezunlar; eğitime devam etmekte olan öğrenciler ve bölüm öğretim elemanlarının dahil edildiği bu süreçte, uluslararası normlar da göz önünde bulundurularak, eğitim programı bütünüyle değerlendirilmektedir.

Çevre mühendisliğinin bugünkü çalışma alanları:

 

Su kirliliği ve kontrolü

 • Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması
 • İçme suyu temini, iletimi ve arıtma tesislerinin projelendirilmesi
 • İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı
 • Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi
 • Arıtılmış atık suların alıcı ortama deşarj edilmesi, olası etkilerinin araştırılması ve modellemesi

 

Hava kirliliği ve kontrolü

 • Isınma, trafik, sanayi ve enerji üretimi kaynaklı hava kirleticilerinin belirlenmesi, izleme ve modellemesi, kontrolü ve temiz teknolojilerin uygulanması
 • Temiz üretim olanaklarının değerlendirilmesi ve planlaması
 • Karbon ayakizinin azaltılmasına yönelik planlamaların yapılması
 • Katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf işlemleri
 • Toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliğe karşı korunması
 • Çevre yönetimi ve planlaması, kirlilik önleme
 • Çevre mevzuatı geliştirme, AB uyum sürecinde yeni mevzuatların hazırlanması
 • Sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki değerlendirilmesi (ÇED) raporunun hazırlanması ve sürecin takibi
 • Tehlikeli ve zararlı atıkların bertarafı
 • Risk analizi ve değerlendirilmesi

 

Laboratuvar ve Araştırma Olanakları


 • Temel İşlemler ve Prosesler Laboratuvarı
 • Kimya Laboratuvarı
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı
 • Hava Kirliliği Laboratuvarı
 • Enstrümantal Analiz Laboratuvarı
 • Kirlilik Hidrolojisi Laboratuvarı
 • Koku Ölçüm Laboratuvarı
 • Membran Atık Su Arıtma Tesisi
 • Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı

 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
MATH 119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
PHYS 105 Genel Fizik I 4
CHEM 107 Genel Kimya 4
ENVE 101 Çevre Müh. Giriş 2
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
ISO 100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
MATH 120 Kalkülüs-Çok Değişkenli Fonksiyonlar 5
PHYS 106 Genel Fizik II 4
CE 101 Teknik Çizim 3
ENVE 102 Çevre Kimyası 3
CENG 230 C Proglamlamaya Giriş 4
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
Üçüncü Dönem   Kredi
ENVE 201 Çevre Müh. Proseslerinin Temelleri 3
MATH 219 Türevsel Denklemler 4
ES 223 Statik ve Mukavemet 4
CHEM 229 Mühendisler için Organik Kimya 4
ENVE 208 Çevre Kimyası Laboratuvarı 3
ENG 211 Sözlü Sunum Teknikleri(İngilizce) 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
Dördüncü  Dönem   Kredi
ENVE 206 Çevre Müh. Fizikokimyasal Prosesler 3
ES 303 Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler 3
CHE 204 Mühendislik Termodinamiği 4
ENVE 202 Çevre Mikrobiyolojisi 4
ENVE 307 Hava Kirliliği 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
Beşinci Dönem   Kredi
ENVE 303 Su Arıtımında Temel İşl. ve Proses. 3
ENVE 309 Biyolojik Arıtmanın Temelleri 3
CE 375 Çevre Müh. Hidrolojisi 3
CE 374 Akışkanlar Mekaniği 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
TURK 303 Türkçe I -
ENVE 300 Yaz Stajı I -
Altıncı Dönem   Kredi
ES 361 Mühendislikte Nümerik Yöntemler 3
ENVE 304 Atık Su Arıtımında Tem. İşl. Proses. 3
ENVE 312 Su Temini Mühendisliği 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Sınırlı Seçmeli Ders 3
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
TURK 304 Türkçe II -
Yedinci Dönem   Kredi
ENVE 409 Atık Su Mühendisliği 3
ENVE 407 Çevre Müh. Tasarım I 3
ENVE 412 Katı Atıkların Bertarafı 3
ENVE 404 Çevre Modellemesi 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
ENVE 400 Yaz Stajı II -
Sekizinci Dönem   Kredi
ENVE 408 Çevre Müh. Tasarım II 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Serbest Seçmeli Ders 3