ODTÜ Tanıtım CD


Fizik Öğretmenliği

ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

www.ssme.metu.edu.tr


Bilgi ve iletişim çağının yaşandığı günümüz dünyasında, ortaöğretim alan öğretmenlerinin daha güçlü alan ve pedagojik bilgi yanında bu bilgilerin entegrasyonu ve teknolojiyi kullanma becerileri önem kazanmıştır. Bu bağlamda, başta matematik ve fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) öğretmeni olmak üzere her öğretmenin çağdaş öğretim yöntem ve araçlarını tanıması, işlevini bilmesi ve bunları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmesi ülkemizde öğretmen niteliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Sözü edilen amaçlar doğrultusunda Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, ülkemizdeki ortaöğretim okullarına fizik ve kimya alanlarında branş öğretmenleri yetiştirmektedir. Ayrıca ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak tezli yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.

 

Bölümümüzde ODTÜ mezunu veya yurtdışında eğitim görmüş 4 profesör, 3 doçent, 3 yardımcı doçent, 2 doktoralı öğretim görevlisi olmak üzere toplam 12 öğretim üyesi ve 42 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Her yıl 30 kimya eğitimi ve 30 fizik eğitimi programına öğrenci alınmaktadır. Bölümde 19 yüksek lisans, 101 doktora ve 403 lisans olmak üzere toplam 523 öğrenci öğrenim görmektedir.

 

Öğrencilerimizin teorik derslerde kazandıkları bilgi ve becerileri pratikte uygulayabilmeleri için laboratuvar olanakları sağlanmıştır. Laboratuvarlarımız geleneksel laboratuvar araçlarının yanı sıra bilgisayar destekli araçlarla da zenginleştirilmiş bir altyapıya sahiptir. Bölüm öğrencilerimizin faydalanabileceği alan eğitimi ile ilgili olarak 1 fizik ve 1 kimya/biyoloji ile 3 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca, araç gereçle ve bilişim teknolojisinin sunduğu olanaklarla donatılmış özel derslik ve matematik eğitim laboratuvarı bulunmaktadır.

Öte yandan, 1998 yılında yapılan program değişikliği ile öğrenim süresi beş yıla çıkarılmış ve değişen programla birlikte, yalnızca fizik ve kimya öğretmenliği dallarında lise mezunu öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. Bu öğrenciler beş yılın sonunda lisans diploması alarak Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü'nden mezun olmaktadırlar.

Öğretmen adayları, eğitim-öğretim süreci içerisinde alanlarındaki teorik derslerin yanında, pedagojik formasyon dersleri de almaktadırlar. Bunların dışında, öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda diğer bölümlerden seçmeli ders alma şansları, çift anadal veya yandal programındaki dersleri izleme olanakları vardır.

 

Ayrıca, bölümde okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması gibi uygulamaya yönelik dersler sunulmaktadır. Bu dersler öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını sağlar.

 

İş Olanakları


Bölümümüz mezunları, ülkemizin seçkin özel ve devlet okullarında branş öğretmeni olarak çalışmaktadır. Mezunlar, özel ve devlet liselerinde fizik veya kimya öğretmeni olarak görev almaktadır. Öğretim dilinin İngilizce olması nedeniyle, mezunlarımız özellikle İngilizce öğretim yapan liseler tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca, mezunlarımız çeşitli okulların program geliştirme ve ölçme değerlendirme gibi bölümlerinde de çalışabilmektedir. Her geçen gün sayıları artan bilim merkezleri ve elektronik eğitim materyalleri geliştiren şirketler de mezunlarımızı tercih etmektedir. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız ise ODTÜ'de veya diğer üniversitelerde çalışma olanakları bulmaktadırlar.

 

FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

 
Eğitim Programı   
Birinci Dönem                       Kredi
PHYS      109 Mekanik 6
CHEM  101 Genel Kimya I  5
MATH  119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
ENG  101 Akademik İngilizce I 4
İkinci Dönem   Kredi
PHYS  110 Elektromanyetizma 6
CHEM 102 Genel Kimya II  5
MATH  120 Kalkülüs-Çok Değişkenli Fonksiyonlar 5
ENG  102 Okuma ve Yazma Becerilerinin Gelişimi II  4
IS  100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş 0
Üçüncü Dönem   Kredi
PHYS  203 Elektroniğe Giriş 4
PHYS  209 Fizikte Matematiksel Metotlar I  4
PHYS  221 Optik ve Dalgalar 4
MATH  260 Temel Lineer Cebir  3
HIST 2 201 İnkılap Tarihi I 0
EDS  200 Eğitim Bilimine Giriş 3
Dördüncü Dönem   Kredi
PHYS  202 Modern Fizik 4
PHYS  210 Fizikte Matematiksel Metotlar II 4
PHYS  222 Optik ve Dalgalar Laboratuvarı 3
ENG  211 Akademik İngilizce II 3
HIST 2 202 İnkılap Tarihi II 0
EDS  221 Gelişim ve Öğrenme 3
Beşinci Dönem   Kredi
PHYS  311 Klasik Mekanik 5
PHYS 307 Uygulamalı Modern Fizik Laboratuvarı 3
TURK  305 Sözlü Anlatım 2
SSME  301 Fen/Matematik Eğitiminde Program Geliştirme ve Öğretim 3
SSME  309 Fen/Matematik Eğitiminde Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 3
    Sınırlı Seçmeli I  
Altıncı Dönem   Kredi
PHYS  300 Kuantum Fiziği 3
    Seçmeli I 3
TURK  306 Yazılı Anlatım 2
ENG  311 İleri İletişim Becerileri 3
SSME  302 Fen/Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3
SSME  400 Fen/Matematik Eğitiminde Bilgisayar Uygulamaları 3
Yedinci Dönem   Kredi
PHYS  431 Kuantum Mekaniği I  4
SSME  511 Fen/Matematik Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri I 3
SSME  518 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 3
SSME  443 Lise Fizik Programı İnceleme I 3
    Seçmeli II 3
Sekizinci Dönem   Kredi
SSME  512 Fen/Matematik Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri II 3
SSME  403 Fen Eğitiminde Laboratuvar Deneyleri 3
EDS  510 Sınıf Yönetimi 5
PHYS  334 Elektromagnetik Teori 3
    Seçmeli III  
Dokuzuncu Dönem   Kredi
SSME  534 Fen/Matematik Eğitiminde Okul Deneyimi 3
EDS  551 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 3
    Sınırlı Seçmeli II 3
    Seçmeli IV 3
Onuncu Dönem   Kredi
SSME  544 Fen/Matematik Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması 5
SSME  555 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 3
    Sınırlı Seçmeli III  
EDS 522 Rehberlik 3