ODTÜ Tanıtım CD


İktisat

İKTİSAT BÖLÜMÜ

www.econ.metu.edu.tr

 

İktisat bireylerin, kurumların ve toplumların sınırlı kaynaklarını çeşitli ihtiyaçları arasında nasıl paylaştıracaklarına çözümler üreten bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı, insanların davranış biçimlerini irdeleyerek toplum refahını artırmaya yönelik politikalar belirler. Birey ve firmaların davranışından uluslararası ekonomik ilişkilere kadar her düzeyde toplumsal ve ekonomik ilişkilerin anlaşılması ve dönüştürülmesi için gerekli temel bilgi ve kuramların geliştirilmesi iktisadın faaliyet alanını tanımlar. İktisat insanın içinde yaşadığı dünyanın kapsamlı olarak kavranmasını gerektirdiğinden bilimsel düzeyi ve yetkinliği açısından sosyal bilimler arasında özel bir yere sahiptir. İktisadın, Nobel ödülü verilen tek sosyal bilim olması tesadüf değildir.

 

ODTÜ İktisat Bölümü, 1959 yılında İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İstatistik Bölümü ismi ile kurulmuş ve 1975’te şu anki ismini almıştır. İktisat Bölümü, öğrencilere sosyal bilimler için gerekli kuramsal temeli ve çözümleme yeteneğini kazandırmak amacıyla lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini de içeren geniş bir program sunmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü lisans programı öğrencilerin ekonomik ilişkileri yorumlayabilmede analitik, eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Program, temel ekonomi kuramları, ekonomilerin işleyişi ve ekonominin alt dallarında öğrencilere sağlam bir altyapı kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ilk üç yıl öğrencilere güçlü bir iktisat bilgisi ile birlikte temel istatistik ve matematik yöntemlerini etkili biçimde kullanma becerisi verilmektedir. Son yılda ise öğrenciler ders programlarını, bilgilerini derinleştirmek istedikleri konulara göre seçmeli dersler alarak belirleyebilmekte ve kuramsal bilgileri uygulama olanağı bulmaktadırlar. İktisat Bölümü'nde her dönem yirmiye yakın seçmeli ders açılarak öğrencilerin, finansal piyasalar, parasal ekonomi, proje değerlendirme, ekonometri ve tahmin yöntemleri, kalkınma ekonomisi, ekonomik bütünleşme ve Avrupa Birliği, matematiksel ekonomi, tarım ekonomisi, çevre ve doğal kaynaklar ekonomisi, sanayi ekonomisi, teknoloji ve yenilik ekonomisi, işgücü piyasaları, iktisat tarihi ve iktisadi düşünceler tarihi gibi alanlarda uzmanlaşmaları sağlanmaktadır. İktisat Bölümü öğrencileri, ilk yıldan başlayarak bilgisayar destekli eğitim almaktadır. Öğrencilerimiz çalışma hayatında yaygın olarak kullanılan temel yazılım programlarının yanı sıra, pek çok istatistik ve ekonometrik analiz programlarını da öğrenmekte ve eğitimin her aşamasında kullanmaktadır.

 

İktisat Bölümü lisansüstü programı, yüksek lisans ve doktora derecelerini kapsamaktadır. Yüksek lisans programı, öğrencilerin makroekonomi, mikroekonomi ve ekonometri alanlarında temel konulardaki donanımlarının artırılmasına olanak vermektedir. Doktora programı ise politik ekonomi, iktisat tarihi, makroekonomi, mikroekonomi, uluslararası iktisat, para teorisi, uygulamalı ekonometri, kalkınma iktisadı, sanayi iktisadı, genel denge modelleri gibi farklı alanların bir ya da birden fazlasında uzmanlaşmaya yöneliktir.

İktisat Bölümü, güçlü eğitim programının yanı sıra, öğrencilerine sosyal etkinlikler için de uygun bir ortam sunmaktadır. Bölüm, öğrencilerinin aktif olarak yer aldığı topluluklar, düzenledikleri etkinlikler ile öğrencilerin akademik gelişmesine destek olmakta, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin kamu ve özel kuruluşlar ile ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamaktadır. İktisadi konularda faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve kuruluşlar İktisat Bölümü öğrencilerine burs sağlamaktadır.

 

ODTÜ İktisat Bölümü öğretim elemanları, eğitim faaliyetinin yanı sıra, ülkemizde iktisat biliminin gelişmesine nitelikli araştırmaları ile de katkıda bulunmakta, pek çok ulusal ve uluslararası araştırmaya aktif olarak katılmaktadırlar. Bölümümüz bünyesinde bulunan Ekonomik Araştırmalar Merkezinin 1997-2003 yıllarında Eylül ayında düzenlediği Uluslararası Ekonomi Kongreleri, yurt içi ve yurt dışından saygın iktisatçıların buluştuğu bir platform olmuştur.

 

İş Olanakları


Temel kuramsal bilgilerin yanı sıra pratik beceriler ile de donanmış olan İktisat Bölümü mezunları çalışma hayatında çok başarılı olmaktadır. Son yıllarda Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelerle birlikte özel ve kamu sektörlerinde iktisadi araştırmaya verilen önemin artmasına paralel olarak bölümümüz mezunları en çok aranan elemanlar arasında yer almışlardır. Mezunlarımız Merkez Bankası, Ekonomi Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve benzeri kamu kuruluşlarının yanı sıra IMF, Dünya Bankası, FAO ve OECD gibi uluslararası örgütlerde ve yerli-yabancı özel şirketlerde kolaylıkla iş bulabilmektedir. Bunların haricinde, ODTÜ İktisat Bölümü mezunları, yurt dışında seçkin üniversitelerde eğitimlerine devam edebilme olanağına sahiptirler.

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ  
Eğitim Programı  
Birinci Dönem    Kredi
ECON 101 Ekonomiye Giriş I 5
ECON 105 Araştırma Metotlarına Giriş I 3
MATH 119 Kalkülüs-Analitik Geometri 4
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
TURK 101 Türkçe I -
    Seçmeli Ders 3
IS 100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş -
İkinci Dönem    Kredi
ECON 102 Ekonomiye Giriş II 5
ECON 106 Araştırma Metotlarına Giriş II 3
MATH 120 Kalkülüs-Çok Değişkenli Fonksiyonlar 4
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
TURK 102 Türkçe II -
    Seçmeli Ders -
Üçüncü Dönem    Kredi
ECON 201 Mikroekonomik Teori 4
ECON 207 Toplumsal ve Ekonomik Tarih I 3
ECON 205 İktisatçılar için İstatistik I 3
MATH 260 Temel Linear Cebir 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
Bölüm İçi Seçmeli Ders 3
   
Dördüncü Dönem   Kredi
ECON 202 Makroekonomik Teori 4
ECON 208 Toplumsal ve Ekonomik Tarih II 3
ECON 206 İktisatçılar için İstatistik II 3
ENG 211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
    Bölüm İçi Seçmeli Ders 3
Beşinci Dönem   Kredi
ECON 301 Ekonometriye Giriş I 4
ECON 311 Para Teorisi ve Politikası 3
ya da      
ECON  312 Mali Politika ve Finans  
ECON 353 Uluslararası Ekonomiye Giriş I 3
ya da      
ECON  354 Uluslararası Ekonomiye Giriş II 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
Altıncı Dönem   Kredi
ECON 302 Ekonometriye Giriş II 4
ECON 312 Mali Politika ve Finans 3
ya da      
ECON  311 Para Teorisi ve Politikası 3
ECON 354 Uluslararası Ekonomiye Giriş II 3
ya da      
ECON 353 Uluslararası Ekonomiye Giriş I 3
    Seçmeli Ders 3
Yedinci Dönem   Kredi
ECON 400 Seminer 3
ya da      
ECON 460 Türkiye Ekonomisinin Yapısı I 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
Sekizinci Dönem   Kredi
ECON 400 Seminer 3
ya da      
ECON 460 Türkiye Ekonomisinin Yapısı II 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders                                               3
    Seçmeli Ders 3