ODTÜ Tanıtım CD


Jeoloji Mühendisliği

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

www.geoe.metu.edu.tr

 

Jeoloji Mühendisliğinin faaliyet alanları; yer kabuğunun oluşumu, fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri; doğal kaynakların (maden, petrol, kömür, endüstriyel hammaddeler, yeraltısuyu) aranması, geliştirilmesi, yönetimi ve ilgili çevresel etkilerin değerlendirilmesi; çeşitli mühendislik yapılarının (baraj, tünel, yol v.d.) yer seçimi; yapı malzemelerinin araştırılması ve analizi; doğal afetlerin (deprem, heyelan, paleoiklim değişimleri) belirlenmesi ve bunlara ilişkin risklerin azaltılmasına yönelik önlemler geliştirilmesi konularını içermektedir. Bu faaliyetler jeoloji bilimi rehberliğinde ve mühendislik prensipleri çerçevesinde yürütülür.

 

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, jeoloji mühendisliğinin ilgi alanına giren konularda özel ve kamu sektörlerinin ihtiyaç duyduğu problemlere çözüm üretebilen; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bu bilgileri en kısa sürede uygulamaya koyabilen; öğrenmeyi öğrenmiş ve kendini sürekli geliştirebilen girişimci mezunlar yetiştirmektir.

 

Eğitim programının çatısını  matematik ve temel bilimler, jeoloji bilimi, mühendislik bilimleri, sosyal ve insan bilimleri oluşturmaktadır. Arazi uygulamaları eğitimin en önemli parçası olup usta-çırak yaklaşımı ile yürütülür. Öğrencileri,  bilimsel ve teknolojik gelişmeler konusunda bilgilendirerek bu bilgileri beceri ile kullanmaları sağlanır. Jeoloji mühendisliği faaliyet alanlarının konularına göre diğer mühendislik (inşaat, maden, petrol, çevre v.d) mensupları ile de ekip çalışması yapabilme becerileri kazandırılır. Eğitimin önemli bir bileşenini oluşturan mühendislik tasarımı dersleri ve uygulamaları yanı sıra çeşitli derslerde verilen tasarım projeleri ile öğrencilerin araştırma yeteneklerinin geliştirilmesi, gerçek dünya problemlerine çözüm getirebilmeleri,  kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeleri hedeflenmektedir.

 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, yüksek lisans ve doktora programlarında  jeolojinin çeşitli alanlarında gerek salt bilimsel ve gerekse uygulamalı tezler sunarak öğrencilerine belirli konularda uzmanlaşma ve onları akademik kariyere yönlendirme olanakları sunmaktadır.

 

Laboratuvar ve Araştırma Olanakları


Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde çeşitli mineral, kayaç ve fosil örneklerinin sergilendiği Jeoloji Müzesi, tam donanımlı Bilgisayar Laboratuvarı  ve Sismolojik Gözlemevi bulunmaktadır. Eğitim ve araştırma faaliyetleri aşağıda belirtilen tam donanımlı laboratuvarlarda yürütülmektedir.

 

 • Analitik Kimya Laboratuvarı
 • Bütünleşik Havza Analiz Laboratuvarı
 • Denizel Mikropaleontoloji Laboratuvarı
 • Ekonomik Jeoloji Laboratuvarı
 • Fotojeoloji Laboratuvarı
 • Hidrojeoloji Laboratuvarı
 • İnce ve Parlak Kesit Hazırlama Laboratuvarı
 • Jeofizik Laboratuvarı
 • Kil Mineralojisi Laboratuvarı
 • Mineral Zenginleştirme Laboratuvarı
 • Mineraloji-Petrografi Laboratuvarı
 • Mühendislik Jeolojisi Laboratuvarı
 • Örnek Hazırlama Laboratuvarı
 • Paleontoloji Laboratuvarı
 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı
 • Sedimantoloji Laboratuvarı
 • Su Jeokimyası Laboratuvarı
 • X-Işınları Difraktometri Laboratuvarı
 • Yer Kabuğu Araştırma Laboratuvarı

 

 

İş Olanakları


Mezunlarımız yurtiçi/yurtdışı özel sektörde (inşaat, jeoteknik, madencilik, petrol, çevre) ve yurtiçi kamu kuruluşlarında (Devlet Su İşleri Gn. Md., Elektrik İşleri Etüd İdaresi Gn. Md., Kara Yolları Gn. Md., Maden Tetkik Arama Gn. Md., Türkiye Petroller A.Ş, İller Bankası, BOTAŞ, Özel Çevre Koruma Gn. Md., v.d) öncelikli olarak tercih edilmektedirler.

 
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  
Eğitim Programı    
Birinci Dönem   Kredi
MATH 119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
PHYS 105 Genel Fizik I 4
CHEM 111 Genel Kimya I 4
GEOE 105 Jeoloji Mühendisliğine Giriş -
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
IS 100 Bilgi Sistemleri ve Uyg. Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
MATH 120 Kalkülüs-Çok Değişkenli Fonksiyonlar 5
PHYS 106 Genel Fizik II 4
CHEM 112 Genel Kimya II 4
CE 101 Teknik Resim 3
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
Üçüncü Dönem   Kredi
MATH 219 Diferansiyel Denklemlere Giriş 4
ES 221 Mühendislik Mekaniği 3
GEOE 209 Fiziksel Jeoloji 3
GEOE 213 Mineraloji 4
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
ECON 210 / CE 231  / IE 248  Sınırlı Seçmeli Ders 3
(Ekonomi Prensipleri / Mühendislik Ekonomisi / Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi)
Dördüncü Dönem   Kredi
ES 224 Malzeme Mukavemeti 3
CENG 230 C Programlamaya Giriş 3
GEOE 208 Harita Dersi 3
GEOE 210 Petrografi 3
GEOE 214 Stratigrafi Prensipleri 3
ENG 211 Sözlü Sunum Teknikleri(İngilizce) 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
Beşinci Dönem   Kredi
GEOE 303 Jeofizik Prospeksiyon 3
MINE 317 Kaya Mekaniğine Giriş 3
GEOE 309 Tarihsel Jeoloji ve Paleontoloji 4
GEOE 313 Yapısal Jeoloji 3
TURK 303 Türkçe I -
GEOE 300 Yaz Stajı I -
GEOE  304/310 Sınırlı Seçmeli Ders 3
(Magmatik ve Metamorfik Kayaç Petrolojisi/Sedimanter Kayaç Petrolojisi)  
    Teknik Olmayan Seçmeli Ders 3
Altıncı Dönem   Kredi
CE 364 Zemin Mekaniği 3
CE 374 Akışkanlar Mekaniği 3
GEOE 326 Saha Jeolojisi 2
GEOE 327 Sahada Jeolojik Haritalama 3
ES 303 Mühendisler İçin İstatistiksel Metodlar 3
GEOE 318 Jeokimyasal Termodinamik 3
TURK 304 Türkçe II -
Yedinci Dönem   Kredi
GEOE 401 Maden Yatakları 3
GEOE 407 Mühendislik Jeolojisi 3
GEOE 423 Hidrojeoloji 3
GEOE 425 Jeoloji Mühendisliği Bilgisayar Uyg. 3
GEOE 491 Jeoloji Mühendisliği Tasarımı I 3
GEOE 400 Yaz Stajı II -
Sekizinci Dönem   Kredi
GEOE 492 Jeoloji Mühendisliği Tasarımı II 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Teknik Seçmeli Ders 3
    Serbest Seçmeli Ders 3
Teknik Seçmeli Dersler   Kredi
GEOE 402 Türkiye’nin Maden Yatakları 3
GEOE 404 Türkiye Jeolojisi 3
GEOE 406 Deprem Jeolojisi 3
GEOE 408 Jeomorfoloji 3
GEOE 409 Fotojeoloji 3
GEOE 410 Petrol Jeolojisi 3
GEOE 412 Maden Arama ve İşletme Jeolojisi 3
GEOE 414 Çevre Jeolojisi 3
GEOE 416 Mikropaleontoloji 3
GEOE 417 Metamorfik Kayaç Petrografisi 3
GEOE 418 Jeokimya 3
GEOE 419 Jemoloji 3
GEOE 420 Jeoistatistik 3
GEOE 424 Jeotermal Sistemler 3
GEOE 428 Endüstriyel Kayaçlar ve Mineraller 3
GEOE 429 Jeolojik Rapor Yazım Kuralları 3
GEOE 430 Yeraltısuyu ve Kuyu Hidroliği 3
GEOE 431 Uzaktan Algılamaya Giriş 3
GEOE 432 Su Jeokimyası ve Kalitesi 3
GEOE 433 Denizel Jeoloji 3
GEOE 434 Mağmatik Kayaç Petroğrafisi 3
GEOE 435 Yeraltısularının Araş.ve Geliştirilmesi 3
GEOE 436 Jeolojik Araştırmada Stratig. ve Paleo. Analizler 3
GEOE 437 Jeomekanik 3
GEOE 438 Mühendislik Jeolojisinde Haritalama 3
GEOE 439 Jeoloji ve Paleobiyoloji 3
GEOE 441 Uygulamalı Mineraloji 3
GEOE 443 Havadan Tematik Haritalama 3
GEOE 445 Hava Fotoğrafları 3
GEOE 447 Sayısal Arazi Analizi 3
GEOE 480 Jeoloji Mühendisliğinde Yönetim 3