ODTÜ Tanıtım CD


Kimya Öğretmenliği

ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

www.ssme.metu.edu.tr


Bilgi ve iletişim çağının yaşandığı günümüz dünyasında, ortaöğretim alan öğretmenlerinin daha güçlü alan ve pedagojik bilgi yanında bu bilgilerin entegrasyonu ve teknolojiyi kullanma becerileri önem kazanmıştır. Bu bağlamda, başta matematik ve fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) öğretmeni olmak üzere her öğretmenin çağdaş öğretim yöntem ve araçlarını tanıması, işlevini bilmesi ve bunları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmesi ülkemizde öğretmen niteliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Sözü edilen amaçlar doğrultusunda Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, ülkemizdeki ortaöğretim okullarına fizik ve kimya alanlarında branş öğretmenleri yetiştirmektedir. Ayrıca ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak tezli yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.

 

Bölümümüzde ODTÜ mezunu veya yurtdışında eğitim görmüş 4 profesör, 3 doçent, 3 yardımcı doçent, 2 doktoralı öğretim görevlisi olmak üzere toplam 12 öğretim üyesi ve 42 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Her yıl 30 kimya eğitimi ve 30 fizik eğitimi programına öğrenci alınmaktadır. Bölümde 19 yüksek lisans, 101 doktora ve 403 lisans olmak üzere toplam 523 öğrenci öğrenim görmektedir.

 

Öğrencilerimizin teorik derslerde kazandıkları bilgi ve becerileri pratikte uygulayabilmeleri için laboratuvar olanakları sağlanmıştır. Laboratuvarlarımız geleneksel laboratuvar araçlarının yanı sıra bilgisayar destekli araçlarla da zenginleştirilmiş bir altyapıya sahiptir. Bölüm öğrencilerimizin faydalanabileceği alan eğitimi ile ilgili olarak 1 fizik ve 1 kimya/biyoloji ile 3 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca, araç gereçle ve bilişim teknolojisinin sunduğu olanaklarla donatılmış özel derslik ve matematik eğitim laboratuvarı bulunmaktadır.

Öte yandan, 1998 yılında yapılan program değişikliği ile öğrenim süresi beş yıla çıkarılmış ve değişen programla birlikte, yalnızca fizik ve kimya öğretmenliği dallarında lise mezunu öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. Bu öğrenciler beş yılın sonunda lisans diploması alarak Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü'nden mezun olmaktadırlar.

Öğretmen adayları, eğitim-öğretim süreci içerisinde alanlarındaki teorik derslerin yanında, pedagojik formasyon dersleri de almaktadırlar. Bunların dışında, öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda diğer bölümlerden seçmeli ders alma şansları, çift anadal veya yandal programındaki dersleri izleme olanakları vardır.

 

Ayrıca, bölümde okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması gibi uygulamaya yönelik dersler sunulmaktadır. Bu dersler öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını sağlar.

 

İş Olanakları


Bölümümüz mezunları, ülkemizin seçkin özel ve devlet okullarında branş öğretmeni olarak çalışmaktadır. Mezunlar, özel ve devlet liselerinde fizik veya kimya öğretmeni olarak görev almaktadır. Öğretim dilinin İngilizce olması nedeniyle, mezunlarımız özellikle İngilizce öğretim yapan liseler tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca, mezunlarımız çeşitli okulların program geliştirme ve ölçme değerlendirme gibi bölümlerinde de çalışabilmektedir. Her geçen gün sayıları artan bilim merkezleri ve elektronik eğitim materyalleri geliştiren şirketler de mezunlarımızı tercih etmektedir. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız ise ODTÜ'de veya diğer üniversitelerde çalışma olanakları bulmaktadırlar.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Bölümü'nün Fizik ve Kimya Öğretmenliği programları, bölümün açık olan programlarına öğrenci almakta olup 5 yıl kapsamında eğitim programına girecek öğrenciler, Fen ve Edebiyat Fakültesi'nin ilgili bölümlerinden alan bilgisi dersleri alırlar. Bu süre içinde, öğrenciler öğretmenlik formasyonu derslerini de Eğitim Fakültesi’nden alarak mezun olurlar.

 

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ  
Eğitim Programı   
Birinci Dönem                         Kredi
CHEM  105 Genel Kimya I 6
PHYS  111 Fizik I (Mekanik) 5
MATH  119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
ENG  101 Akademik İngilizce I  4
   
İkinci Dönem                                                     Kredi
CHEM  106 Genel Kimya II 6
PHYS  112 Fizik II ( Elektrik ve Manyetizma) 5
MATH  120 Kalkülüs-Çok Değişkenli Fonksiyonlar 5
ENG  102 Akademik İngilizce II 4
IS  100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş 0
Üçüncü Dönem Kredi
CHEM 221 Analitik Kimya I 4
CHEM 223 Analitik Kimya Laboratuvarı I 3
CHEM 233 Organik Kimyaya Giriş 2
CHEM 257 Kimyacılar için Matematik  4
HIST 2 201 İnkılap Tarihi I  0
CHEM 200 Kimya Semineri I 0
EDS  200 Eğitim Bilimine Giriş I 3
Dördüncü Dönem Kredi
CHEM 234 Organik Kimya I 4
CHEM 236 Organik Kimya Laboratuvarı I 2
CHEM 252 Fizikokimya I 4
CHEM 254 Fizikokimya Laboratuvarı I 2
HIST 2 202 İnkılap Tarihi II 0
ENG  211 Sözlü Sunum Teknikleri (İngilizce) 3
EDS  221 Gelişim ve Öğrenme 3
Beşinci Dönem Kredi
CHEM 301 Organik Kimya II 4
CHEM 303 Organik Kimya Laboratuvarı II 3
CHEM 353 Fizikokimya II 4
CHEM 355 Fizikokimya Laboratuvarı II 2
TURK  305 Sözlü Anlatım 2
SSME 301 Fen/Matematik Eğitiminde Program Geliştirme ve Öğretimi 3
Altıncı Dönem Kredi
CHEM 322 Analitik Kimya II 4
CHEM 324 Analitik Kimya Laboratuvarı II 3
TURK  306 Yazılı Anlatım 2
ENG 311 İleri İletişim Becerileri 3
SSME 309 Fen/Matematik Eğitiminde ÖğrenmeÖğretme Kuram ve Yaklaşımları 3
SSME 302 Fen/Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3
Yedinci Dönem Kredi
SSME 400 Fen/Matematik Eğitiminde Bilgisayar Uygulamaları 3
CHEM 400 Kimya Semineri II  0
CHEM 361 İnorganik Kimya I 4
SSME 511 Fen/Matematik Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri I 3
    Seçmeli I 3
    Seçmeli II 3
Sekizinci Dönem Kredi
SSME 403 Fen Eğitiminde Laboratuvar Deneyleri 3
CHEM 362 İnorganik Kimya II 4
SSME 512 Fen/Matematik Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri II 3
SSME 418 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 3
    Seçmeli III 3
Dokuzuncu Dönem Kredi
EDS  551 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 3
SSME 534 Fen/Matematik Eğitiminde Okul Deneyimi 3
    Sınırlı Seçmeli I 3
EDS 522 Rehberlik 3
    Seçmeli IV 3
       
Onuncu Dönem Kredi
SSME 544 Fen/Matematik Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması 5
SSME 555 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 3
    Sınırlı Seçmeli II 3
EDS  510 Sınıf Yönetimi 3