ODTÜ Tanıtım CD


Şehir ve Bölge Planlama

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

www.crp.metu.edu.tr

 

Planlama, kentsel alanlarda arazi kullanımı, ulaşım ve fiziksel yapının, toplumsal ilişki ve dinamik ile karşılıklı etkileşimi içinde belirlenmesi süreci olarak tanımlanabilir ve kentlerin bölge içindeki konumlarının araştırılmasını da içerir. Bu çerçevede planlamada, farklı disiplinlerden gelen ipuçları ışığında yaratıcı yaklaşım ve gözlem yapma, sorun tanımlama, sentezleme-inceleme yetenekleriyle tanımlanmış öğrenci profili hedeflenmektedir. Planlama eğitimi başta sosyal bilimler, nicel teknikler, mimarlık ve mühendislik olmak üzere çok sayıda farklı disiplinin sentezini gerektirir.

 

1961 yılında kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Türkiye'nin en eski ve konusunda en büyük bölümlerinden biridir. Bu dönemdeki hızlı kentleşme sürecinin sadece tasarım kaygısıyla değil, kent sosyolojisi, kent ekonomisi, kent tarihi ve doğal kaynak kullanımları gibi uzmanlaşma alanlarıyla da birlikte planlanması gerekliliği bölümün eğitim anlayışında önemli rol oynamıştır.

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü eğitimi kuramsal dersler ile stüdyo çalışmalarından oluşur. Farklı disiplinleri kapsayan derslere bağlı olarak stüdyolarda bölge, metropoliten alan, kent ya da kent parçalarına ilişkin araştırma, analiz ve planlama teknikleri öğretilir.

 

Son yıllarda bilgi işlem teknolojisindeki hızlı gelişmeler planlama eğitimini de etkilemiş ve özellikle coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama, planlama sürecine önemli girdiler sağlamıştır. Bu amaçla Mart 1997'de kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İşliği ile bölümde enformasyon teknolojisinin en son olanakları sağlanmaktadır.

 

Bölümün yüksek lisans programları Şehir Planlama, Bölge Planlama, Kentsel Tasarımdır. Ayrıca, Kentsel Politika Planlaması, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Yerleşme Arkeolojisi, Yer Sistemleri Bilimi ve Deprem Araştırmaları başlıklı disiplinlerarası programlar bölümün katkısıyla oluşturulmuştur. Bu bağlamda konut politikaları, kent araştırmaları, kentsel politikalar, kent yönetimi, kent tarihi, kentsel koruma, kent arkeolojisi, kentsel ve bölgesel coğrafya, sanayi coğrafyası, sürdürülebilir kentsel gelişme, kentsel ulaşım, iklim değişikliğine duyarlı mekansal planlama, yerleşmelerdeki depremselliği dikkate alan planlama yaklaşımı gibi konularda araştırmalar yürütülmektedir.

 

İş Olanakları

Bölüm programı çok değişik alanları kapsamakta, kuramsal derslerde öğrenilen bilgiler stüdyo derslerinde uygulamayla ilişkilendirilmektedir. Bunun sonucunda mezunlar yalnızca kendi alanları olan şehir ya da bölge planlamasıyla değil, problem tanımı, çözüm önerileri geliştirme, sistem kurma becerileri gerektiren çok sayıda alanda da kendilerine iş bulabilmektedirler.

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunları, bölümün eğitim anlayışı ve kalitesi nedeniyle kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından en çok tercih edilenlerden olmaktadır. Mezunlarımız kamu kurum ve kuruluşları olarak tüm belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Türkiye İstatistik Kurumu, Özel Çevre Koruma Müdürlüğü, Devlet Su İşleri'nde çalışabilmektedir. Özel sektör kuruluşları olarak, şehir planlama, kentsel tasarım, mimarlık, müteahhitlik büroları gibi özel girişimler, taşınmaz mal yatırımları ile ilgilenen girişimler, reklam ve grafik tasarımı içeren işlerle ilgili girişimler, altyapı mühendisliği, ulaştırma konuları ile ilgilenen özel girişimler ve danışmanlık bürolarında, kentsel alanlarda şube açan mağaza zincirlerinde plancı ve danışman olarak çalışabilmektedirler. Mezunlarımız, ayrıca, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, WWF-Türkiye, Doğa Derneği gibi örgütlerde de geniş çalışma olanağı bulabilmektedirler.

 

 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
Eğitim Programı  
Birinci Dönem   Kredi
CRP 101 Planlama Stüdyosu I 8
CRP 111 Kent ve Planlama 3
CRP 105 Kentlerin Kökeni, Kentleşme 3
MATH 125 Temel Matematik I 4
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
IS 100 Bilgi Sistemleri ve Uyg. Giriş -
İkinci Dönem   Kredi
CRP 102 Planlama Stüdyosu II 8
CRP 106 Kent Sosyolojisi 3
CRP 146 Bilgisayar Programlama 3
MATH 126 Temel Matematik II 4
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
Üçüncü Dönem   Kredi
CRP 201 Planlama Stüdyosu III 8
CRP 211 Kent Tarihi I 3
CRP 231 Plancılar için İktisat I 3
STAT 201 İstatistik I 3
CRP 290 Yaz Stajı I -
ENG 211 Sözlü Sunum Teknikleri(İngilizce) 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
Dördüncü Dönem   Kredi
CRP 202 Planlama Stüdyosu IV 8
CRP 212 Kent Tarihi II 3
CRP 234 Plancılar için İktisat II 3
CRP 242 Kentsel Coğrafya 3
STAT 202 İstatistik II 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
Beşinci Dönem   Kredi
CRP 301 Planlama Stüdyosu V 8
CRP 351 Kentsel Ulaşım Planlaması 3
CRP 371 Planlama Teknikleri 3
CRP 341 Kent Ekonomisi      3
TURK 303 Türkçe I -
CRP 390 Yaz Stajı II -
    Seçmeli Ders 3
Altıncı Dönem   Kredi
CRP 302 Planlama Stüdyosu VI 8
ENVE  330  Çevre Mühendisliği İlkeleri       3
CRP     382 Planlama İdari ve Hukuksal Boyutu  3
CRP 372 Planlama Teorisi 3
TURK 304 Türkçe II -
    Seçmeli Ders 3
Yedinci Dönem   Kredi
CRP  401 Planlama Stüdyosu VII 8
CRP     471  Konut Planlama İlkeleri   3
ENG  311 İleri Düzey İletişim Becerileri 3
CRP  490 Yaz Stajı III -
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
Sekizinci Dönem   Kredi
CRP  402 Planlama Stüdyosu VIII 8
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3
    Seçmeli Ders 3