ODTÜ Tanıtım CD


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

www.padm.metu.edu.tr

 

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi, dinamik bir dönüşüm sürecindeki dünyayı siyasal, toplumsal ve ekonomik düzeylerde, global ve yerel açıdan kavramamızı sağlayan bilimsel bir disiplindir. Bu disiplin, yalnızca devlet yönetimi ve hükümet etme biçimlerini değil, evde, ailede, işyerinde, sivil toplum örgütlerinde, kısacası gündelik hayatın her alanında görülen iktidar ilişkilerini sistematik ve analitik bir bakış açısıyla inceler. Bu çerçevede, sınıf, toplumsal cinsiyet, etnisite, ideoloji, kültür, demokrasi, eşitlik, özgürlük, hak, adalet, etik, tarafsızlık, güvenilirlik, otorite, dayanışma gibi siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplini içerisinde tartışılan temel kavramlardan bazılarıdır.

 

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü değişik ilgi alanlarını içeren zengin ders programıyla lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri vermektedir. Bölümden, kurulduğu tarih olan 1956 yılından bu yana 1900 kadar öğrenci lisans diploması almıştır. Bölümümüz, siyasal ve yönetsel süreçlerin bilimsel ve karşılaştırmalı analizine katkıda bulunmayı ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde karar alma organlarında görev alacak kişileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimiz, çok iyi bir İngilizce'nin yanı sıra ikinci bir yabancı dili de öğrenmeye yöneltilmektedir. Lisans programında siyasal ve toplumsal kuramlar, siyaset sosyolojisi, siyasal partiler ve siyasal katılım, kültürel çalışmalar, siyasal tarih, bürokrasi kuramı ve Türkiye bürokrasisi, örgüt kuramı, idare hukuku ve anayasa hukuku gibi genel konuların yanı sıra, Türkiye'nin siyasal yapısı, anayasası, bürokrasisi, Avrupa Birliği hukuku ve kurumları ve Orta Asya Bölgesi gibi özel alanlarda da dersler yer almaktadır. Bu bağlamda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde hem kuramsal hem de pratik konularda eğitim verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerimizin yalnız kendi bölümlerinden değil, sosyal bilimlerle uğraşan diğer bölümlerden de ders almaları çok yönlü bir bakış açısının gelişmesine olanak vermektedir. Bölümümüz, üniversitemizin diğer bölümleriyle işbirliği içinde Kentsel Politika Planlaması, Kadın Çalışmaları, Avrasya Çalışmaları, Avrupa Çalışmaları, Medya ve Kültürel Çalışmalar, Sosyal Politika yüksek lisans programlarına da katkıda bulunmaktadır.

 

İş Olanakları


Bölümümüz mezunları için iş olanakları oldukça geniştir. Öğrencilerimiz Türkiye bürokrasisinin birçok kademesinde 'meslek memuru' olarak iş bulabildikleri gibi kamu kesiminde ve özel kesimde orta ve üst düzey yöneticilik de yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra, kamu ve özel bankalar ile yazılı ve görsel basın da mezunlarımızın çalıştığı alanlardır. Mezunlarımıza iş olanağı sunan diğer bazı kurumlarsa Kalkınma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Merkez Bankası, Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve çeşitli yerel yönetim kuruluşlarıdır.  Bölümümüzün önemli işlevlerinden birisi de sosyal bilimlerde akademik yaşama yönelecek kişilere gerekli olan bilgi donanımını ve araştırmacı bakış açısını kazandırmaktır.

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Eğitim Programı
Birinci Dönem Kredi
ADM 1121 Siyasete Giriş I 3
ADM 1323 Toplum ve Kültür 3
ECON 101 İktisada Giriş I 5
ENG 101 Akademik İngilizce I 4
MATH 119 Kalkülüs-Analitik Geometri 5
TURK 101 Türkçe I -
IS 100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş -
İkinci Dönem Kredi
ADM 1122 Siyasete Giriş II 3
ADM 1225 Kamu Örgütlerinde Yönetim ve Org. 3
ECON 102 İktisada Giriş II 5
ENG 102 Akademik İngilizce II 4
TURK 102 Türkçe II -
1 Kısıtlı Seçmeli (aşağıdakilerden)
MATH  120 Kalkülüs-Çok Değişkenli Fonksiyonlar 5
ADM 1324 Medeniyetler Tarihi 3
IR 206 Uluslararası İlişkilere Giriş 3
SOC 132 Antropolojiye Giriş 3
PHIL 282 Bilim Tarihi 3
PHIL 110 Felsefi Kavramlara Giriş 3
PSY 100 Genel Psikoloji 3
PSY 150 Toplumsal Davranışı Anlamak 3
Üçüncü Dönem Kredi
ADM 2401 Hukuk İlkeleri 3
ADM 2311 Toplumsal Araştırmanın Temelleri 3
ADM 2121 Siyasal Düşünceler Tarihi I 3
ADM 2242 Türkiye İdare Yapısı 3
ENG 211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim 3
HIST 2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -
Dördüncü Dönem Kredi
ADM 1326 İstatistiğe Giriş 3
ADM 2122 Siyasal Düşünceler Tarihi II 3
ADM 2402 Anayasa Hukuku 3
ADM 2132 Karşılaştırmalı Devlet Sistemleri 3
ADM 1116 Toplumsal ve Siyasal Tarih 3
HIST 2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -
Beşinci Dönem Kredi
ADM 3161 Türkiye'de Siyaset ve Siyasal Yapı I 3
ADM 3101 Devlet-Toplum İlişkilerine Yaklaşımlar 3
ADM 3429 İdare Hukuku I 3
1 Bölüm İçi Seçmeli
1 Bölüm Dışı Seçmeli
Altıncı Dönem Kredi
ADM 3162 Türkiye'de Siyaset ve Siyasal Yapı II 3
ADM 3208 Örgüt Kuramı 3
ADM   3160 Siyaset Sosyolojisi 3
1 Bölüm İçi Seçmeli
1 Bölüm Dışı Seçmeli
Yedinci Dönem Kredi
1 Bölüm Dışı Seçmeli
4 Bölüm İçi Seçmeli (aşağıdakilerden)
ADM 3103 Siyasal Katılım ve Seçim Sistemleri 3
ADM 3205 Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi 3
ADM   4111 Avrupa Siyasi Düşüncesi 3
ADM 4137 Batı Avrupa Siyaseti 3
ADM 4145 Türkiye Dış Politikası 3
ADM 4155 Küresel Dünya’da Avrupa’yı Konumlandırmak 3
ADM 4147 Medya ve Kamuoyu 3
ADM 4159 Siyasal Partiler 3
ADM 4185 Avrupa Kimliği ve Türk Modernleşmesi 3
ADM 4135 Göç 3
ADM   4213 Siyasa Uygulaması ve Değerlendirmesi 3
ADM   4287 Bölgesel Siyasa ve Yönetişim 3
ADM 4223 Yerel Yönetimlerde Güncel Konular 3
ADM 4138 Milliyetçilik Kuramı ve Uygulaması 3
ADM  4162 Demokratikleşme ve Avrupalılaşma 3
ADM 4177 E-Yönetim ve Kamu Yönetimi 3
ADM 4236 Vergi Hukuku ve Vergi Sistemi 3
ADM    4471 Borçlar Hukuku  3
Sekizinci Dönem  Kredi
1 Bölüm Dışı Seçmeli
4 Bölüm İçi Seçmeli (aşağıdakilerden)
ADM 3102 Karşılaştırmalı Siyasal Analiz 3
ADM 3204 Kamu Siyasası 3
ADM 4114 Güney Ülkelerinin Ekonomi Politiği 3
ADM 4114 Çağdaş Siyasal Kuram 3
ADM 4146 Türk Dış Politikasının Yönetimi 3
ADM 4180 Kentsel Siyaset 3
ADM 4182 Orta Asya Siyasetinde Güncel Konular 3
ADM 4189 Faşizm Kuramları 3
ADM 4202 Türk Kamu Yönetiminde Reform 3
ADM  4192 Globalleşme ve Ulus-Devlet 3
ADM 4220 Kamu Maliyesi 3
ADM 3430 İdare Hukuku II 3
ADM 4416 Ticaret Hukuku 3
ADM 4430 Rekabet Hukuku 3
ADM 4486 Eşya Hukuku 3